4m- “.info.tr, .biz.tr, .web.tr, .gen.tr, .tv.tr, .bbs.tr, .tel.tr,” Uzantılı Alan Adı Almak

»  »  NIC.TR, “.tr” Alan Adları Yönetimi’nin Temmuz, 2010’da çıkarmış oldukları, “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm  5.1.1 adlı dökümana göre, konuyu açıklamak en doğrusu olacaktır. Çünkü, bu konudaki tam yetki ve bilgi bu kurumdadır. Söz konusu dökümanın ilgili bölümlerini alıntı yaparak buraya aynen aktarıyorum.

 

“.info.tr”, “.biz.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar

 

AMAÇ:

 

Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak  tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama  yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların internet ortamında varolmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. 

“.info.tr” ve “biz.tr” alt (ikinci düzey) alan adları, kişisel ve kurumsal başvurunun yapılabildiği ve “ilk gelen alır”,  “alan adı – kuruluş ilişkisi aranmaz” ilkeleri ile tahsis yapılan alt alan adlarıdır.

Bu alt alanlar, “.tr” üst düzey alan adı altındaki kişisel ve kurumsal alan adlarının sayısının arttırılarak, internetin  kullanımının yaygınlaştırılmasına olanak sağlanması amacıyla açılmıştır.

 

KAPSAM:

 

İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir  sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik  nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur. 

 

KURALLAR: 

 

Alan adı tahsisinde hiç bir belge istenmeyecektir. İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir. • www.info.tr,  web.info.tr, www.biz.tr ve web.biz.tr ve alan adları “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek  için kullanılır. 

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

 

 **********************************************************************************************************

“.web.tr “, “.gen.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar

 

AMAÇ:

 

Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama  yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların internet ortamında varolmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

“.web.tr” ve “.gen.tr”alt (ikinci düzey) alan adları, kişisel ve kurumsal başvurunun yapılabildiği ve “ilk gelen  alır”, “alan adı – kuruluş ilişkisi aranmaz” ilkeleri ile tahsis yapılan alt alan adlarıdır. 

Bu alt alanlar, “.tr” üst düzey alan adı altındaki kişisel ve kurumsal alan adlarının sayısının arttırılarak, internetin  kullanımının yaygınlaştırılmasına olanak sağlanması amacıyla açılmıştır. 

 

KAPSAM:

 

İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik  nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

 

KURALLAR:

 

Alan adı tahsisinde hiç bir belge istenmeyecektir. İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir.

www.web.tr, www.gen.tr alan adları “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır. 

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

 

 **********************************************************************************************************

“.tv.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar

 

AMAÇ :

 

Televizyon yayıncılığı sektöründe hizmet veren gerçek ve tüzel kişiler; program, müzik, reklam v.b. ürünler ve projelere hizmet etmek için açılmış bir alt alan adıdır.

TV ve film şirketleri, programlar, yönetmen, prodüktör, oyuncular, çalışanlar ve karakterler adına alan adı  alınabilir.

 

KAPSAM :

 

Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler, ve uluslararası programların sahiplerinin kullanımına  sunulmuştur.

 

KURALLAR :

 

Televizyon ve film şirketleri, şirket, şahıs, proje, program, ürün, karakter, kampanya vb. isimlerini alabilirler. 

Yayınlanmakta olan, yayınlanmış ve yayınlanacak olan programlar, kanuni sahipleri tarafından alınabilirler.

Henüz yayına çıkmamış programlar, beyana bağlı olarak, bir yıllık itiraz askısı ile verilirler. Askı süresince itiraz  halinde, projenin ilgili belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

Film/dizi karakterleri, yaratıcısı veya kanuni mirasçıları tarafından alınabilirler.

Medyaya ilişkin toplumsal projeler ve türevleri beyana bağlı olarak tahsis edilirler.

www.tv.tr ve web.tv.tr alan adları “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

Alan adı tahsisinde hiç bir belge istenmeyecektir. İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir.

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

 

 **********************************************************************************************************

“.bbs.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar

 

AMAÇ:

 

“.bbs.tr” alt alan adı, BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kişi ve/veya kuruluşların kullanımı için açılmış  bir alt alan adıdır.

 

KAPSAM:

 

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişilere aittir. İçerik nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

 

KURALLAR:

 

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca  başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, “.tr” Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği  makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin  yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve  belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin  resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

Ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın  durdurulabilir. Bu durum karşısında adına alan adı tahsis edilen kişi, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma Grubu ile oluşturulacak itiraz  makamlarına dayanak belgelerini ibraz etmek zorundadır. 

Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik,  yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı, “.tr” Alan Adı Yönetimitarafından iptal edilebilecek  
ve başvuru sahibi ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

 

 **********************************************************************************************************

“.tel.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar

 

AMAÇ:

 

“.tel.tr”alt alanı, Türkiye’de yaşayan kişi ve kuruluşların, Türkiye’de kullandıkları her türlü telefon numaralarının bağlantılı olduğu alan adlarını tahsis ettirebilmeleri için açılmış bir alan adıdır.

 

KAPSAM:

 

İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir  sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik  nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

 

KURALLAR:

 

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca, başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı  tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir ve ayrıca gerekli görülmesi durumunda,  alan adı tahsisi herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum karşısında  adına alan adı tahsis edilen kişi, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma Grubu ile oluşturulacak itiraz makamlarına dayanak belgelerini ibraz etmek zorundadır.

Telefon numarası “(xxx) yyy zzzz” olan bir kişi ya da kuruluş; xxxyyyzzzz.tel.tr alan adını almak üzere başvurabilecektir. Buna ek olarak, ulusal numaralama planında yer alan “118”, “444-xxxx” gibi numaralar da ilgili kuruluşun başvurusu üzerine verilebilecektir.Bu alt alan adında, ilgili alan adına tahsis yaptırma yetkisi, o telefon numarasının yasal sahibine aittir. Ancak ilgili telefon numarasının yasal sahibinin bilgisi ve yazılı izni ile  3. kişiler adına alan adı tahsisi söz konusu olabilecektir.

Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan  sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

İlgili telefon aboneliğinin sona ermesi durumunda, tahsis edilen alan adı silinecektir. Bu durumda, her silinme  işleminden sonra uygulanan “askı süresi” boyunca yeni tahsis yapılmayacaktır. Yanlış bilgi ile yaptırılmış  kayıtın iptali sonrasında alan adının gerçek sahibi o isim için başvurduğunda askı süresi uygulanmaz.

Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik,  yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı, “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek ve başvuru sahibi ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

www.tel.tr, web.tel.tr alan adları “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

 

En İyi Hosting Şirketi Hangisi?

Web Site Yapmasını Ben Nasıl Öğrendim?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.