İçeriğe geç

4- “.tr” Alan Adı Kayıt Politikası ve Kuralları

 

»  »  NIC.TR, “.tr” Alan Adları Yönetimi’nin Temmuz, 2010’da çıkarmış oldukları, “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm  5.1.1 adlı dökümana göre, konuyu açıklamak en doğrusu olacaktır. Çünkü, bu konudaki tam yetki ve bilgi bu kurumdadır. Söz konusu dökümanın ilgili bölümlerini alıntı yaparak buraya aynen aktarıyorum.

 

 

“.tr” ALAN ADI KAYIT POLİTİKASI VE KURALLARI

              İnternetin dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı gelişimi, alan adları konusunda bir talep artışına neden olmuştur. Alan adı başvurularının düzenli, hızlı ve eşitlik ilkesi ile değerlendirilebilmesi için bir politika, ve onun gereği olarak bir dizi kural  bulunmaktadır. Bu kurallar “.tr” üst düzey alanı altında tanımlanacak tüm alan adlarının tahsis, silme ve değişiklik işlemlerini kapsamaktadır. “.tr” altında yer alacak alan adları ile ilgili yapılan tüm başvurularda, başvuruyu yapan özel ve tüzel kişilikler aşağıda belirtilmiş olan yöntem ve kuralları kabul ederler:

1.  “.tr” Alan adı uzayı (domain name space) T.C. kamu ortak malı olarak nitelenmektedir. Tüm vatandaşların, özel ve tüzel kişiliklerin bu hizmetten hakça ve eşit olarak yararlanmaları esastır. Kullanıldığı sürece bu hak baki kalır.

2.  “.tr” Ülke kodlu alan adlarının satışı, kiralanması ve devri yasaktır. Alan adlarının satışı, kiralanması ve devrinin tespiti halinde ilgili alan adı sahibine ait alan adlarının tamamı iptal edilir. Alan adının devri, alan adı tahsisine esas teşkil eden belgelendirilmiş hakların devri halinde mümkündür.

3.  Yabancı bir ülkede yerleşik kişi ya da kuruluşlar tarafından, yabancı menşeili belgelere dayalı olarak yapılan “.tr” uzantılı alan adı kayıt başvurularının sonuçlandırılması, alan adının (alan adının kılavuz unsurunu oluşturan ibarenin), alan adı sahibi ya da yetkilendirmiş olduğu kişi ya da kuruluşlar tarafından Türkiye’de kullanılıyor olması ya da bu yönde girişimlerde bulunulduğunun  belgelerle kanıtlanması halinde mümkündür.

4.  Alan adı başvurusu sırasında başvuran tarafından verilen bilgiler gizli tutulmaz. Bu bilgiler https://www.nic.tr adresinde yer alan “Alan Adı Sorgulama” ve “Sorumlu Sorgulama” linkleri aracılığıyla kamuya açıktır. Ancak başvuru sahibi başvuru sırasında talep ettiği takdirde bireysel bazı bilgilerin ya da kuruluşa ait özel bazı bilgilerin gizli kalmasını sağlayabilir.

5.  Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş yaptığı alan adı seçiminden sorumludur. Başvuruyu yapan, seçilen alan adının başka bir birey ya da kuruluşun haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder.

6.  Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş, almak istediği alan adı kapsamında yaptığı işler için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyacağını taahhüt eder.

7.  Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eder. Alan adı tahsisi için  gönderilen belgelerin sahte olmasının tespiti durumunda, ilgili alan adları ve sorumlu kodları Nic.tr sisteminde bloklanabilir. Yapılan bu engelleme sonrasında, ilgili kişiler, Nic.tr Yönetimi’nin vermiş olduğu hiçbir hizmetten yararlanamaz. Nic.tr, sahte  belge ile işlem yapıldığının tespiti üzerine kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

8.  Alan adı başvurularında, ulusal örf ve adetlere, kültürel değerlere, genel ahlak kurallarına uyum aranır. Alan adının tamamı ya da bir kısmı hakaret, küfür, çirkin tanımlama vb. ifadeler içeremez. Bu tür sözcük ve/veya ifadelerin İngilizce ya da diğer yabancı dillerdeki karşılıkları da bu kapsam dahilindedir. Bu tanıma uyan alan adlarının tahsisi yapılmaz, yapılmış olanlar geri alınır.

9.  Talep edilen alan adları en az iki karakter boyunda olmalıdır. Alan adlarının uzunluğu konusunda pratik bir üst sınır olmamakla beraber, kolay okunabilir ve kullanılabilir bir uzunlukta olması önerilmektedir. Alan adlarında küçük harf, büyük harf farkı olmadığı için kayıtlarımızda sadece İngilizce alfabede bulunan küçük harfler (a-z), rakamlar(0-9) ve tire (“-”) işareti kullanılabilir.

10.  Tüm alt (ikinci düzey) alanlarda “turkiye”, “ataturk” ve “turk” alan adları yalnızca T.C. Devleti’nin yetkilendirdiği devlet kuruluşlarına verilir.

11.  Halen kullanımda olan alt (ikinci düzey) alanlara ilişkin olarak İnternet Kurulu – DNS Çalışma Grubu tarafından yapılabilecek politika değişikliği ya da yeni bir alt (ikinci düzey) alan açılması kararı verilmesi durumunda, ilgili alt alana ilişkin olarak  belirlenecek işleyiş ve kurallar bu dokümanda güncellenir ve kamuoyuna duyurulur.

12.  “.tr” alan adları, tahsis aşamasında, “Belgeli” ve “Belgesiz” olarak iki kategoride sınıflandırılmaktadır. Başvurular NIC-tr web sayfaları aracılığı ile yapılır. “Belgesiz” alan adları (web.tr, gen.tr, name.tr, tel.tr, vb.) başvurularında alan adı tahsisi anında  gerçekleşir. “Belgeli” alan adları (com.tr, info.tr, biz.tr, net.tr, org.tr vb.) başvuruları ise, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nce bu dokümanda yer alan kurallar kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

13.  “.tr” Alan Adı Yönetimi’nce başvuru sırasında istenen ya da sonradan istenebilecek ve başvuru sahibince yollanan belgelerin  tarihi ile ilgili alan adının başvuru tarihinin uyumsuz olduğu durumlarda belge geçersiz sayılacaktır.

14.  Belgeye dayalı olarak tahsis edilen alan adları için ilgili kuruluşça “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne iletilen belgeler değerlendirilirken;  ilgili belgede yer alan marka, ticaret unvanı vb.’nin “ayırt edici” ve “esas unsurunu” oluşturan ibareler esas alınır. İlgili unvan veya  markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı ya da sektörü vb. tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez. Örneğin; “ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.” ayırt edici ve esas unsuru oluşturan  “ornek.com.tr” ya da “ornektekstil.com.tr” alan adını alabilir. “tekstil.com.tr”, “ithalat.com.tr”, “ihracat.com.tr”, “ticaret.com.tr” alan  adlarını alamaz.,

15.  Kaydı yapılan alan adlarının (örneğin, xyz.com.tr) iç yönetimi (örneğin, destek.xyz.com.tr, satis.xyz.com.tr) ilgili kuruluşların  kendi sorumlulukları dahilindedir.

16.  Bir kişi ya da kuruluş adına kaydı daha önceden yaptırılmış alan adı üzerinde değişiklik yapma yetkisi, yapılacak değişiklik işlemine bağlı olmak üzere daha önceden atanmış idari, teknik ya da ödeme sorumlularına aittir. Sorumlular, alan adı sahibi kişi veya kuruluş olabileceği gibi onlar tarafından atanmış aracı kişi veya kuruluşlar olabilir. Ancak, belgeli olarak tahsis edilen alan adlarında (.com.tr, .net.tr, .org.tr, vb.) idari sorumlu değişikliği ya da alan adı silme gibi hassas işlemlerde, -alan adı sahibinin haklarının korunması amacıyla- alan adı sahibi kişi veya kuruluşun onay belgesi göndermesi gerekmektedir.

17.  Başvurulan alan adının aktif olarak kullanılmaması, yalnız ilgili kişi ya da kuruluşa tahsis edilmesi için ayrılması (‘rezerve’ edilebilmesi) olanaklıdır. Başvuru sırasında, ilgili bölümde DNS sunucu ve IP bölümleri boş bırakılarak “Rezervasyon Yaptırmak İstiyorum” seçeneği işaretlenir. Tüm politika ve kurallar bu durumdaki başvurular için de geçerlidir.

18.  Alan adı başvurusu yapan kuruluşların, başvurdukları belgeye dayalı tahsis edilen alan adının, resmi tescillerindeki veya tescil belgesi olarak kabul edilen belgedeki unvanlarına uygun olması gerekmektedir. Kuruluş adının kısaltması dahi olsa, resmi tescile uygun olmayan başvurularda, başvurulan alan adına ait tescile sahip olan kuruluşlar tarafından yapılacak itirazların olumlu  cevaplandırılacağı, başvuran kuruluşa başvuru sırasında bildirilir. 3. kişi ve kuruluşların itiraz hakkının söz konusu olabildiği bu tür alan adı tahsislerinde; tahsis edilen alan adı, bu tür itirazlara olanak tanınması için kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile NIC-tr web sayfalarında yer alan itiraz askısında ilan edilir. Bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, ilgili alan adı kesinleşmiş olarak tahsis edilir. Gerek 6 aylık itiraz askısı süresi boyunca, gerekse de itiraz askı süresi bitiminden sonra oluşabilecek herhangi bir itiraz, UÇK (Uyuşmazlıklar Çözüm Kurulu) tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

19.  Marka tescil belgesi için başvuru yapmış fakat başvurusu sonuçlanmamış kuruluşlara başvurdukları alan adı, tescil başvuruları sonuçlanana değin geçici olarak verilir. 3. kişilerin itiraz hakkının söz konusu olduğu bu tür alan adı tahsislerinde;  tahsis edilen alan adı, bu itiraza olanak tanınması için kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile WEB üzerinde yer alan itiraz  askısında ilan edilir. Bu süre içinde yapılabilecek bir itirazın UÇK’ca geçerli kabul edilmesi; ya da süre sonunda marka tescil  başvurusunun olumsuz sonuçlanması ya da kesinleşmiş marka tescilinin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne iletilmemesi durumlarında,  geçici olarak tanımlanmış olan alan adı geri alınır. Söz konusu alan adı için ilgili kuruluşa geri ödeme yapılmaz. Ancak, (UÇK’nın  kararı ile) alan adının 2 (iki) yıl süre ile aktif olarak kullanılması ve bu dönem içinde haklı bir itiraz bildirilmemesi durumunda,  marka başvurusunun tescille sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, alan adı “Nic.tr” kayıtlarında yer alan alan adı sahibi kişi ya da kuruluşa kayıtlı olarak kalabilir.

20.  Sunulan belgelerin özelliklerine bağlı olarak ”koşullu” tahsis edilen alan adları 3. kişilerin itirazına olanak tanınması için  kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile NIC-tr web sayfalarında yer alan itiraz askısında ilan edilir.

21.   Bir alan adının WEB üzerinde yer alan itiraz askısına çıkarılma nedenleri şunlardır:

a. Tahsisi, koşullu (“sonradan iptal edilebilir”) notu ile birlikte yapılan alan adları:
i. İki şirket adına ortak alan adı tahsisi,
ii. Marka tescil başvurusu ile tahsis edilenler,
iii. Kısaltmalar,
iv. Tescilindeki sözcüklerin yabancı dildeki karşılıklarını içerenler,
b. Meslek odalarına kayıtlı olanların yaptıkları başvurular,
c. Süresiz yayınlar (örn. kitap),
d. Birden fazla sözcük içeren markanın bir kısmını alan adı içinde barındıranlar.
e. Beyan üzerine (dilekçe ile) yapılan ve DÇG tarafından onaylanan “net.tr” başvuruları.

22.  Başvurulan ve tahsisi yapılan alan adlarının kullanımında, kişi/kuruluşun faaliyet alanı ile uyum gözetilmesi ilgili başvuran kişi/kuruluşun sorumluluğundadır. Alan adının, çağrıştırdığı bir olgu ya da kavram nedeni ile diğer kişi/kuruluşlarla haksız rekabet, kişilik haklarına saldırı, hak ihlali vb. durumların oluşmasına neden olacak içerik barındırması gibi aleni ve kararın  gecikmesinde sakınca bulduğu durumlarda DNS Çalışma Grubu alan adı erişiminin geçici olarak durdurulması konusunda yetki  kullanabilir.

23.  Her türlü tahsis edilmiş alan adına itiraz süresi 6 aydır. Bu süre sonrasında yapılacak itiraz başvuruları, itiraz gerekçesi “.tr”  Alan Adı Yönetimi’nin idari veya teknik bir hatasından kaynaklanmıyor ya da sonuçlanmış bir UÇK ya da mahkeme kararına dayandırılmıyor ise “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından reddedilir.

24.  Yerleşim birimlerinin isimleri (İzmir, Rize, vb.) özel kurallarla tahsis edilmektedir. Bu kurallara göre, yerleşim birimleri isimleri;

a. “.gov.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak valiliklere ve kaymakamlıklara,
b. “.bel.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak belediyelere,
c. “.pol.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak emniyet teşkilatına,
d. “.com.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak, (sadece il adları için ve ilin tanıtımına yönelik kapsamlı portal hizmeti vermek koşulu  ile) belediyelere verilir. “.bel.tr” ve “.pol.tr” alanları altında yer alacak olan alan adlarının yapısı İçişleri Bakanlığı’nca saptanan formal isimlendirme  standardına göre belirlenir.

25.  Alan adlarının tahsisi ve kullanımı, barındırdığı içerik bakımından bu belgede tanımlanan genel ilke ve kurallar dışında  herhangi bir sınırlamaya tabi olmayıp, barındırılan içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve/veya  kuruluşa aittir. İçerik nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

26.  “.tr” Alan Adı Yönetimi, DNS Çalışma Grubu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’nun alacağı alan adları tahsis politikaları ve  uyuşmazlık çözüm kararlarına uyar ve bu kararları uygular.

27.  Alan adı başvurusunda bulunan kişi ve kuruluşlar, DNS Çalışma Grubu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’nun aldığı  kararlara uymayı ve ayrıca ilgili kurullarca alan adının iptaline ilişkin karar verilmesi durumunda da, söz konusu alan adıyla ilgili  tüm haklarından feragat ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

28.  Alan adı başvurusunda bulunan kişiler, “.tr” Alan Adı Yönetimi ve onun yetkilendirdiği kurum ve/veya kuruluşlarca tutulan  elektronik kayıtların esas ve geçerli olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz haklarından feragat ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt  ederler.

29.  Temel ilke olarak, fikri haklara tecavüz ve alan adı ticareti teşvik edilmemektedir.

30.  NIC-tr web sayfalarından yapılan alan adı başvurularında T.C. kimlik numarasının kullanımı planlanmaktadır. Konunun idari ve  teknik işlemleri bitirildiğinde ve uygulamaya geçiş aşamasında duyuru yapılacak ve ayrıntılı bilgi bu dokümanda yer alacaktır.

31.  NIC-tr web sayfalarından yapılan alan adı başvurularında kişisel/kurumsal vergi numarasının Maliye Bakanlığı verileri ile  kontrolü uygulaması planlanmaktadır. Konunun idari ve teknik işlemleri bitirildiğinde ve uygulamaya geçiş aşamasında duyuru yapılacak ve ayrıntılı bilgi bu dokümanda yer alacaktır. Bu aşamada, sorumlu kodu ve alan adı başvuru işlemi sırasında vergi dairesi ve 10 basamaklı vergi numarası bilgilerinin doldurulması zorunludur.

32.  Kişi ve kuruluşların; alınmış bir alan adına gerek askı süresi içinde, gerekse de daha sonraki aşamalarda itiraz etme hakları  vardır. Bunun için, ilgili kişi ve/veya kuruluşlar DNS Çalışma Grubu ve/veya kurulacak olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’na  başvurabileceklerdir.

33.  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) oluşturulana değin geçecek süre içinde yapılacak itirazlar DNS Çalışma Grubu tarafından  değerlendirilir ve karara bağlanır.

  

“.tr” ALAN ADI ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME KURALLARI

            “.tr” üst düzey alan adına bağlı ikinci düzey alanların altında tanımlanacak alan adı kaydı için ödenmesi gereken ücretlere ilişkin olarak aşağıda tanımlanan kurallar uygulanır:

1. Alan adı kaydı ücretleri Ek-1’de yer alan tabloda görülebileceği gibi en az 1, en çok 5 yıllık süreler için ödenebilir.

2. Ödenen miktara ait fatura ödeme sorumlusuna posta ile gönderilir.

3. YTL bazında belirlenmiş olan alan adı ücretleri, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere enflasyon ve uluslararası mali endeksler esas alınarak yeniden düzenlenir.

4. Ödemeler yalnızca kredi kartı ile https://www.nic.tr adresinden yapılabilecektir.

5. Ödeme zamanı gelen alan adları için, bir ay önceden başlamak üzere, onar (10) gün aralıklarla ilgili sorumlulara e-posta ile uyarı mesajları gönderilir.

6. Ödeme zamanı gelen ve ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta uyarılarına rağmen, alan adı ücretinin son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, alan adına erişim 3 (üç) ay süre ile duraklatılır. Duraklatma süresi içinde ödemesi yapılan alan adları erişime açılır; aksi takdirde, 3 (üç) aylık sürenin sonunda alan adı silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların tahsisine
açılır.

7. “.tr” Alan Adı Yönetimi, yapılması gereken ödemelerdeki gecikmelerden doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir.

8. Başvuru yapan, ücretli bir hizmet alacağını, bu ücrete karşılık gelen faturanın başvuruda bildirilen ödeme sorumlusunun adına düzenleneceğini ve adresine yollanacağını kabul eder.

9. Belirtilen ücretler önceden duyurularak değiştirilebilir.

   

“.tr” ALAN ADI SİLME KURALLARI

               “.tr” üst düzey alanına bağlı ikinci düzey alanlar altında tahsis edilmiş bir alan adı aşağıda belirtilen durumlarda silinir:

1. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından kullanımına izin verilmeyen alan adları mahkeme kararının öngördüğü süre içinde silinir.

2. Alan adı tahsis edilen kuruluşun fiilen ve/veya hukuken ortadan kalkması durumunda söz konusu alan adı silinir.

3. Ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta uyarılarına karşın, alan adı ücretinin son ödeme tarihinde ödenmediği durumda, alan adına erişim üç ay süre ile duraklatılır. Duraklatma süresi içinde ödemesi yapılan alan adları erişime açılır;aksi takdirde, 3 (üç) aylık sürenin sonunda, alan adı silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların tahsisine açılır.

4. Alan adı tahsis edilen birey ya da kuruluşun bu belgede belirtilen hükümlere aykırı davrandığı belirlendiğinde söz konusu alan adı silinir.

5. Alan adı kullanım hakkına sahip kişi ya da kuruluşun alan adının silinmesine ilişkin resmi talepte bulunması sonucunda alan adı silinir.

6. İtiraz askısında bulunan ve ilgili kurullarca (DNS-ÇG ve/veya UÇK) silinmeleri onaylanan alan adları silinir.

7. Kişisel/kurumsal itiraz başvurusu sonucunda ya da doğrudan UÇK iradesi ile UÇK tarafından silinmesi kararlaştırılan alan adları silinir.

8. Alan adı sahibinin isteği üzerine ya da idari herhangi bir nedenle silinen alan adları 2 ay süre ile “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin https://www.nic.tr adresli web sitesinde ilan edilir.

En İyi Hosting Şirketi Hangisi?

Web Site Yapmasını Ben Nasıl Öğrendim?